Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK donijelo je INSTRUKCIJU o organizaciji nastave uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona radi preventivnog djelovanja, suzbijanja, širenja coronavirusa (COVID-19) u školskoj 2019/2020. godini.

Prema instrukcijama je planirana organizacija dežurstava u odgojno obrazovnim ustanovama. Redovno dežurstvo u odgojno-obrazovnim ustanovama (od 08,00 do 16,00 sati) podrazumijeva prisutnost od najviše pet osoba dnevno: direktora ili pomoćnika direktora ili stručnog saradnika (jedna osoba), sekretara ili administrativnog radnika (jedna osoba), čistačica ili domar (jedna osoba), te minimalno dva nastavnika, uz ograničenje da jedna osoba može obavljati dežurstvo u školama maksimalno dva puta sedmično.

Ministarstvo je dalo i smjernice za izvođenje konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Smjernice za izvođenje konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija

– Organizacija konsultativne nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija u novonastalim okolnostima, obavezuje direktora da obezbjedi rad stručnih aktiva škole, a u svrhu pripreme smjernica za planiranje i organizaciju navedenog oblika nastave. Direktori su u obavezi voditi i evidenciju o prisustvu i radu navedenih stručnih aktiva u školama.

– Prilikom izrade smjernica za samostalno učenje u novonastalim okolnostima, nastavnici su obavezni prilagoditi sadržaje koji su planirani godišnjim planom i programom rada za sve nastavne predmete, odnosno mjesečne (operativne) planove rada za tekući mjesec.

– Prilagodba (reduciranje) sadržaja podrazumijeva odabir nastavnih sadržaja koje učenici mogu, prema preporuci nastavnika, upoznati ili usvojiti putem samostalnog učenja.

– Stručni aktivi dužni su izraditi na dnevnom nivou za sedmicu raspored po predmetima s decidnim uputama za svaki razred osnovne i srednje škole koji se odnosi na konkretan nastavni sadržaj dostupan u udžbenicima, kojeg učenici mogu samostalno ili uz pomoć roditelja razumjeti ili naučiti. Predmetni sedmični raspored škola je dužna učiniti dostupnim svakom učeniku/roditelju (objava na web stranici škole, printana verzija dostupna kod dežurnog osoblja škole i sl.).

– Nastavne sadržaje koji se ne mogu usvojiti na ovaj način, nastavnici će realizirati u periodu kada se steknu uslovi za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Pojedini nastavni sadržaji planirani za razdoblje april-juni 2020. godine, a koji su pogodni za ovaj vid učenja, mogu se uvrstiti u reducirane mjesečne planove za tekući mjesec uz napomenu da se nastavni proces realizuje u skladu sa navedenim smjernicama.

– Konsultativna nastava uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija potiče samostalno učenje učenika u novonastalim okolnostima, te s toga obavezujemo nastavnike i na pripremu edukativnog materijala u elektronskoj formi: tekstovi, slike, audio i video zapisi, aplikacije, shematski prikazi, korisni edukativni programi kao što je Google classroom – učionica i sl.), dostavljanje edukativnog materijala prema učenicima i roditeljima/starateljima elektronskim putem (e-mail, Viber grupa i sl.), realizacije zadataka u vezi sa edukativnim materijalima, vođenje podataka o realizaciji radnih zadataka i dostavu povratnih informacija nastavniku o rezultatima samostalnog učenja učenika.

Navedena instrukcija se počinje primjenjivati sa danom 16.03.2020. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području SBK.

Kompletnu instrukciju Ministarstva možete preuzeti na linku: Instrukcija o organizaciji nastave SBK.