Početkom školske 2022/2023. godine na području SBK, nominiranjem sedam pilot škola, nastavljen je proces digitalizacije školstva i to u cilju uvođenja elektronskog dnevnika (eDnevnik) u svim osnovnim i srednjim školama.

Pilot projekat “Rad u eDnevniku” uspješno je realiziran u svim eksperimentalnim školama tokom školske 2022/23. godine, što predstavlja kvalitetnu osnovu za uvođenje elektronskog dnevnika i u svim ostalim osnovnim i srednjim školama od početka školske 2023/24. godine.

U tu svrhu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK u saradnji sa UTIC Sarajevo organizira edukativne radionice “Rad u eDnevniku” za sve direktore, učitelje, nastavnike, profesore i stručne saradnike u periodu od 21.08.2023. do 28.08.2023. godine prema rasporedu koji je dostavljen svim osnovnim i srednjim školama, saznaje portal Fojnica.net.

Ministar Bojan Domić

Nakon završenog procesa edukacije, svaka odgojno-obrazovna ustanova (na sjednicama nastavničkih vijeća) donijeti će odluku o daljem korištenju ili nekorištenju odjeljenskih knjiga u dosadašnjem (papirnom) formatu.

Sve škole od 01.09.2023. godine obavezno koriste eDnevnik, uz mogućnost istovremenog korištenja i odjeljenske knjige. Vođenje odjeljenske knjige u papirnom formatu važi samo za prvo polugodište, dok će od drugog polugodišta u školskoj 2023/24. godini, sve škole na području SBK voditi isključivo elektronski dnevnik.

eDnevnik u SBK

Elektronski dnevnik za osnovne i srednje škole predstavlja modul informacionog sistema EMIS koji je razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama. Primjenom ovog modula olakšava se proces vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim i srednjim školama , što ima za cilj, između ostalog, i unapređenje saradnje sa roditeljima, odnosno njihovu stalnu informiranost o uspjehu učenika.

Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima škola brzu i jednostavnu izradu statističkih izvještaja o održanim časovima, te informacijama o uspjehu učenika i radu škole koje se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.

Uvođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području SBK predstavlja važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sistema u SBK.