Ovakve izmjene i dopune Budžeta podržali su vijećnici SDA i HDZ, vijećnici SDP bili su suzdržani, dok ostali vijećnici nisu prisustvovali sjednici.

Općinsko vijeće Fojnica

Izvještaj o provedenim aktivnostima vezanim za poslovanje Lječilišta “Reumal” Fojnica za 01.01.-30.09.2020. godine sa finansijskim izvještajem do 30.06.2020. godine je usvojen sa 13 glasova za, a dva vijećnika su bila protiv.

Usvojen je i Nacrt Budžeta općine Fojnica za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine, te Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica – „Ul. Mehmeda Spahe“.

Jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju fabrike za flaširanje vode, te Odluka o osnivanju Poslovne zone „Tovarište“.

Također, jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu za 2019./2020. školsku godinu i Plan i program rada za školsku 2020./2021. godinu Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica.

Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Fojnica za 2019. godinu Policijske stanice Fojnica vijećnici su primili k znaju.