Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od sutra te ih je dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Kako su naveli, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 29. maja stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31. maja Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je večeras naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Novom naredbom opće mjere iz ranije naredbe produžene su za narednih 14 dana, a naredba je proširena odredbama za obrazovne ustanove definiranim i uz konsultacije sa predstavnicama/predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva obrazovanja i Zavoda za javno zdravstvo FBiH na danas održanom sastanku u Konjicu.

Naredbom “nastava u novoj školskoj godini 2020./2021. počinje u skladu sa zakonom/kalendarom, uz mogućnost revidiranja odluke o početku nove školske godine 2020./2021. na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije”.

Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva Naredbom se obvezuju “da u suradnji sa kantonalnim ministarstvom nadležnim za promet razmotre mogućnost organiziranog javnog prijevoza u kojem će se prevoziti samo učenici osnovnih škola, a sve u cilju suzbijanja širenja COVID-19”.

Definirano je da se “provođenje nastave u kantonu organizira uz striktno i kontinuirano pridržavanje preporuka donijetih od mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), kao i Preporuci za škole u kontekstu COVID-19 za školsku godinu 2020/2021 sačinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe”.

U cilju sprječavanja širenja COVID-19, “svaka obrazovna ustanova na području kantona”, u skladu s naredbom, “mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana”.

Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i oćinama, naredbom se obvezuju “da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tijekom provođenja obrazovnog procesa može doći do prijenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provodu redovite kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih sukladno načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije”. Navedeno, napominje se u naredbi, “uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od strane mjerodavnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prijenosa COVID-19”, kaže se u naredbi.