Temeljem članka 12. Zakona o organiziranju i djelokrugu rada kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave („Sl. novine KSB“, broj 15/12,17/12 i 11/19), članka 65. Zakona o organiziranju tijela uprave u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj 35/05), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB donijelo je Uputu za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini za sve osnovne i srednje škole na području Kantona Središnja Bosna.

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju te preporuke i suglasnost Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike (broj: 08-33-6206/21-3 od 30.8.2021.god.) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna je donijelo Upute za početak nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini:

 1. Nastava u školskoj 2021/22. počinje 6.9.2021. godine u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi ( Službene novine KSB/SBK broj 11/01, 17/04).
 2. Redovita nastava u osnovnoj školi organizirat će se za razrednu nastavu (od I do V razreda) i predmetnu nastavu (od VI do IX razreda), kao i u srednjoj školi za sve razrede (od I do IV razreda), te za praktičnu nastavu za srednje škole.
 3. Školski sat traje 45 minuta, a dnevno opterećenje nastavom i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada (dopunska i dodatna nastava, sat razrednika) sukladno je propisanom Nastavnom planu (broj sati tjedno po razredima) i programu. Veliki odmor traje 15 minuta. Za vrijeme malog odmora (5 minuta) učenici uglavnom ostaju u učionici.
 4. Broj djece u odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i praktičnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama ustrojava se i organizira u skladu s poglavljem II. Školski prostor i poglavljem IV. Broj učenika u odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini Pravilnika o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (“Sl. novine KSB” broj: 17/04), te poglavljem II. Školski prostor i poglavljem III. Broj učenika u odjelu, skupini i praktičnoj nastavi Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole (“Sl. novine KSB” broj: 17/04).
 5. Školske klupe u učionici razmiču se tako da učenici sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (približno 1,5 m, a po mogućnosti 2 m). Ukoliko prostorni i materijalni uvjeti to dozvoljavaju, isključivo po jedan učenik sjedi u školskoj klupi (ukoliko prostorni uvjeti to ne dozvoljavaju mogu sjediti jedan do drugoga, a ne licem u lice uz primjeren razmak).
 6. Broj učenika na praksi i vježbama će se morati ograničiti u skladu s mogućnostima osoblja da nadzire pravilno pridržavanje svih uputa od strane učenika. Kod stručne prakse i praktične nastave u pojedinim drugim djelatnostima, učenici se pridržavaju preporuka za tu specifičnu djelatnost. Praksa u zdravstvenim ustanovama će se odvijati uz stroga pravila koja su određena propisima i preporukama za navedene ustanove i djelatnosti. Učenici moraju koristiti osobnu zaštitnu opremu i pridržavati se higijenskih mjera kao i ostalih mjera, jednako kao i osoblje bolnica/domova zdravlja i biti pod nadzorom osoblja.
 7. Za realizaciju redovne nastave u školi, škole su dužne u cijelosti i krajnje odgovorno pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera, a koje su sastavni dio ovih Uputa kao i Dodatnih uputa i procedura propisanih od strane Ministarstva.
 8. Učenici koji pripadaju ranjivim skupinama ili sa kroničnom oboljenjima, mogu po zahtjevu roditelja ostati kod kuće i za njih će se organizirati nastava na daljinu.
 9. Zbog ostavljene mogućnosti pohađanja nastave na daljinu, predmetni nastavnici dužni su redovito postavljati materijale realiziranih nastavnih sadržaje na odabranoj digitalnoj platformi koju određena škola koristi (Google classroom, ZOOM i sl.)
 10. Nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvoditi na otvorenom kada to dopuštaju vremenske prilike.
 11. Zadužuju se i obvezuju ravnatelji/ice da redovito, najmanje svakih 15 dana, izvještavaju Ministarstvo o realizaciji nastavnog procesa u školi i putem IKT tehnologije.
 12. Škole su dužne kontinuirano provoditi edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja kao i učenika o sprečavanju širenja COVID-19 i ukazivati na važnosti poštivanja propisanih epidemioloških mjera.
 13. Kako bi ispoštovali pedagoška pravila na kojima se temelji ova Uputa sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su učiniti školsko okruženje maksimalno sigurnima za sve učenike, nastavnike i ostalo školsko osoblje. Sigurno okruženje, zahtjeva određene restriktivne mjere, maksimalnu odgovornost rukovodstava škole, nastavnika, kao i prihvaćanje, poštivanje i razumijevanje od strane učenika i njihovih roditelja te obveznu prilagodbu organizacijske izvedbe nastavnog procesa za svaku školu u skladu s raspoloživim prostorno-materijalnim uvjetima.
 14. Organizacijska prilagodna izvedba nastavnog procesa, podrazumijeva sljedeće obvezne mjere:
 • Nastavnici i ostalo školsko osoblje dužno je doći 30 minuta (ili ranije zavisno od toga kada prvi učenici koji se prevoze do škole dolaze u školsko dvorište) prije početka nastave, uz prethodnu obveznu procjenu vlastitog zdravstvenog stanje (npr. prethodno izmjerena tjelesna temperatura),
 • Roditelji su obvezni prije upućivanja djeteta u školu napraviti procjenu zdravstvenog stanja svoga djeteta (povišena tjelesna temperatura, osjećaj malaksalosti, kašalj, curenje nosa i si.) i u slučaju uočenih simptoma povezanih s COVID 19 obavijestiti školu (ravnatelja, pedagoga, razrednika ili učitelja),
 • Svi uposlenici u školi, učenici starijih razreda (u skladu s odredbama iz točke 1.5. Dodatnih Uputa), kao i posjetitelji dužni su nositi masku na licu u učionici i ostalom školskom prostoru. Preporučuju se platnene maske, koje treba redovito prati,
 • Po dolasku u školu učenici se ne zadržavaju nepotrebno u školskom dvorištu nego odmah ulaze u školu. Na ulazu u školu vrše dezinfekciju ruku te ih dočekuju dežurni nastavnici i upućuju u razred,
 • U razredu učenike obvezno dočekuje učitelj odnosno nastavnik (nastavnik koji po rasporedu sati za taj dan ima prvi sat u konkretnom odjelu), koji vodi brigu o socijalnoj distanci među učenicima kao i o potrebi njihovoga kretanja u učionici,
 • Kabinetski oblik izvedbe nastavnog procesa, u cilju smanjenja intenziteta kretanja učenika u školskom prostoru, ne primjenjivati, osim ako predmetni nastavnik ne procjeni kako je isto nužno radi kvalitete obrade nastavne jedinice i mogućnosti boljeg razumijevanja nastavnog sadržaja od strane učenika,
 • U razrednoj i predmetnoj nastavi, učitelji maksimalno vode brigu o potrebi učenika za fizičkim kretanjem. Ukoliko postoji potreba učenika za odlazak u toalet, nastavnik je dužan omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja sata, kako ne bi došlo do nepotrebnog grupiranja učenika za vrijeme malog odmora,
 • Odlazak učenika nakon završetka nastavnog procesa, kao i iz samog školskog dvorišta, također organizacijski urediti na način da iz škole izlazi grupa po grupa, smanjujući maksimalno vjerojatnost za tjelesnim kontaktom između učenika,
 • Problematika sigurnoga prijevoza učenika, kada je u pitanju poštivanje epidemioloških mjera, predstavlja odgovornost i obvezu prijevoznika koji su dužni epidemiološke mjere poštivati i osigurati njihovo poštivanje za vrijeme prijevoza učenika,
 • Sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su početkom školske 2021./2022. godine, po mogućnosti prije početka nastavne 2021./2022. godine, upoznati roditelje s ovim uputama i obvezama koje proizlaze iz istih. Akcentirati važnost odgovornog i savjesnog ponašanja roditelja kao jednog od glavnih aktera u odgoju i obrazovanju, a samim tim i nastavnom procesu. Traženo škole mogu učiniti putem telefona ili na drugi primjereni način (postavljenje Uputa na web stranici škole, slanje u viber grupe i si.) koji neće podrazumijevati direktan kontakt s roditeljima.
 1. Svaka škola je dužna razviti svoj plan organizacije i rada za vrijeme trajanja pandemije, na način i u skladu sa Preporukom Zavoda za javno zdravstvo FBiH iz 2020. godine (prijedlog Plana za odgojno-obrazovne ustanove nalazi se u privitku).
 2. Ministarstvo obrazovanja, u suradnji s Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB, pratiti će redovito epidemiološku situaciju i u tom kontekstu redovito vršiti izmjene (pogoršanje epidemiološke situacije) kao i moguće nadopune (poboljšanje epidemiološke situacije) uputa navedenih u ovim Uputama.

Prethodno predočene Upute predstavljaju optimalniji modalitete u odnosu na Upute za početak šk. 2020./2021. godine, jer smo uvjereni kako nas je prethodno pandemijsko razdoblje učinilo jačim, pragmatičnijim te sposobnijim i fleksibilnijim da pozitivno iz prethodnog razdoblja znamo ugraditi i utkati na korist podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava na području KSB.

Kompletno uputstvo možete pogledati na linku: Upute-za-pocetak-nastave-u-skolskoj-2021-2022-godini.