Premijer Tahir Lendo sazvao je 55. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za petak, 25.9. 2020. godine, u 9 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 54. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2020. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6. 2020.godine
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu službi i ureda za period 1.1. do 30.6. 2020.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru na području KSB/SBK – Tim za sprječavanje korupcije
6. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskom klantonu za 2020. godinu – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenja Drage Bikića Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama KSB/SBK u 2020. godini – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
11. Prijedlog odluke o raspodjeli i izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 2020. godinu (Renoviranje MSŠ Bugojno) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za izgradnji zgrade PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) Odluka i zdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf
b) Odluka o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora na izgradnji zgrade
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo ( I. faza, IV. privremena situacija) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade za rad članovima radne grupe za izradu Nacrta zakona o kantonalnim administrativnim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o visini i isplati naknade za rad članovima interresornog tima za izradu Nacrta zakona o Kantonalnom uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Prijedlog odluke o dopunu Odluke o prijemu za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu– Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) MSEUŠ „Travnik i drugi
b) SŠ „Nikola Šop“ i drugi
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za 2020/21. školsku godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) MSŠ „Travnik“ i drugi
b) SŠ“Nikola Šop“ i drugi
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe „e“ pisarnice – Služba za zajedničke potrebe
a) za nabavku softvera
b) za nabavku opreme
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade Kantona – Stručna služba
23. Prijedlog odluke o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja ( nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za vozila van garantnog roka) Ured za javne nabavke
24. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za branioce
25. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branioce
26. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja– Kantonalna uprava za branioce
27. Saglasnost za isplatu naknade po ugovoru za obavljanje privremenih i povremenih poslova u postupku revizije osobne i porodične invalidnine (za mjesec august) – Kantonalna uprava za branioce
28. Saglasnost za saniranje induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Saglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo financija
30. Saglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo privrede
31. Saglasnost za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Saglasnost za prijem sudskih pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Saglasnost za prijem zaposlenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku ( dva izvršitelja) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Saglasnost na Ugovor o zakupu učioničkog prostora, ureda i parking prostora za provedbu vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku mobilnih printera – Ministarstvo privrede
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku računara i laptopa – Ministarstvo privrede
37. Utvrđivanje politika državne službe – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Razmatranje zahtjeva Odbora državne službe za žalbe za planiranje sredstava u budžetu Kantona za materijalnu potporu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
39. Zahtjev za osiguranje sredstava za polaganje pravosudnog ispita – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za polaganje pravosudnog ispita
40. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
41. Imenovanja i razrješenja
a) Saglasnost na Rješenje o imenovanju Ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita u 2020. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova