JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne
proizvodnje za 2022. godinu

  1. Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Srednjobosanskom kantonu da podnesu zahtjeve za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu, u rokovima određenim u Uputstvu, za svaki pojedinačni poticaj.
  2. Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Programom i Uputstvom.
  3. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se putem nadležne općinske službe ili Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, neposredno ili poštom na protokol Srednjobosanskog kantona, na adresu Stanična 43A, 72270 Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
  4. Program i Uputstvo su objavljeni na službenoj web stranici Vlade SBK/KSB Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.